ติดต่อCharoenrasdr  School
โรงเรียนเจริญราษฎร์ มูลนิธิแห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทย
ที่อยู่  1/2  ถนน  ยันตรกิจโกศล  ต.ในเวียง  อ.เมือง  จ.แพร่  54000
เบอร์โทรศัพท์  054-511-051  โทรสาร  054-626-304
ติดต่อได้ทุกวันเว้นวันหยุดราชการ ที่ห้องธุรการโรงเรียนเจริญราษฎร์