เอกลักษณ์โรงเรียนเจริญราษฎร์เป็นโรงเรียนคริสเตียน

นักเรียนมีร่างกายแข็งแรงสมบรูณ์

ชอบออกกำลังกายและร่วมทำกิจกรรมอยู่เสมอ