งานประกันคุณภาพ

ปฏิทินดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา
โรงเรียนเจริญราษฎร์  ประจำปีการศึกษา 2559


ระยะเวลา กิจกรรม

ไตรมาสที่ 1

พฤษภาคม 2559
-      ประชุมชี้แจงทำความเข้าใจกับบุคลากรเตรียมประกันคุณภาพภายใน
-      ประชุมบุคลากรแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการประกันคุณภาพการศึกษา
-      ประชุมเพื่อทบทวนและกำหนดมาตรฐาน ตัวบ่งชี้ เกณฑ์การประเมินคุณภาพภายในและการพัฒนาเครื่องมือเพื่อการประเมิน                          คุณภาพภายในประจำปี 2559
มิถุนายน 2559 -     เก็บรวบรวมข้อมูลแหล่งเรียนรู้ภายใน-ภายนอกสถานศึกษา
กรกฎาคม 2559 -     เก็บข้อมูลประเมินด้านน้ำหนัก – ส่วนสูง ผู้เรียน
-     เก็บรวบรวมข้อมูลครู  บุคลากร ชุมชน และผู้เรียน
-      เก็บข้อมูลงบประมาณ ทรัพยากรของสถานศึกษา

ไตรมาสที่ 2

สิงหาคม 2559
-     เก็บรวบรวมข้อมูลจัดทำ  SAR   บทที่  1   ข้อมูลทั่วไป
-     เก็บรวบรวมข้อมูลจัดทำ  SAR  บททที่  2  แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
-     เก็บรวบรวมข้อมูล มาตรฐานที่ 4  ทักษะการคิดเป็นระบบผู้เรียน ครั้งที่ 1
-     เก็บรวบรวมข้อมูล มาตรฐานที่ 6 ทักษะการทำงานของผู้เรียน  ครั้งที่ 1
-     เก็บรวบรวมข้อมูลตามมาตรฐานที่ 7 – 11 ครั้งที่ 1
-     สรุปผลและรายงานผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาประจำปี 2559 ครั้งที่ 1

กันยายน 2559

-     เก็บรวบรวมข้อมูล  มาตรฐานที่ 1 สุขภาวะและสุนทรียภาพผู้เรียน ครั้งที่ 1
-     เก็บรวบรวมข้อมูล  มาตรฐานที่  2 คุณธรรม จริยธรรมผู้เรียน ครั้งที่ 1
-     เก็บรวบรวมข้อมูล  มาตรฐานที่  3  ทักษะแสวงหาความรู้และพัฒนาตนเองผู้เรียนครั้งที่ 1

ตุลาคม 2559

-     เก็บรวบรวมข้อมูลตามมาตรฐานที่ 7 – 11 ครั้งที่ 2
-      ประชุมเพื่อติดตาม ประเมินความก้าวหน้าการดำเนินงานประกันคุณภาพและ
       รับฟังปัญหา/อุปสรรคในการดำเนินกิจกรรมการประเมินคุณภาพภายในตามแผน
-      รายงานต่อคณะกรรมการบริหารภายในเรื่องความก้าวหน้าในการดำเนินงานประกันคุณภาพภายใน
-      สรุปผลและรายงานผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาประจำปี 2559 ครั้งที่ 2

ไตรมาสที่ 3

พฤศจิกายน 2559
-      เก็บรวบรวมข้อมูลตามมาตรฐานที่ 7 – 11 ครั้งที่ 3

ธันวาคม 2559

-      เก็บรวบรวมข้อมูลตามมาตรฐานที่ 7 – 11 ครั้งที่  4
-      เก็บรวบรวมข้อมูล มาตรฐานที่ 6 ทักษะการทำงานของผู้เรียน  ครั้งที่  2
มกราคม 2560 -       เก็บรวบรวมข้อมูล  มาตรฐานที่  2 คุณธรรม จริยธรรมผู้เรียน  ครั้งที่ 2
-       เก็บรวบรวมข้อมูล  มาตรฐานที่ 4  ทักษะการคิดเป็นระบบผู้เรียน ครั้งที่ 2
-       สรุปผลและรายงานผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาประจำปี 2559 ครั้งที่ 3

ไตรมาสที่ 4

กุมภาพันธ์ 2560
-        สรุป ประมวลผล มาตรฐานที่ 1 สุขภาวะและสุนทรียภาพของผู้เรียน
-        สรุป ประมวลผล มาตรฐานที่  2 คุณธรรม จริยธรรมของผู้เรียน
-        สรุป ประมวลผล มาตรฐานที่  3 ทักษะแสวงหาความรู้และพัฒนาตนเองของผู้เรียน
-        สรุป ประมวลผล มาตรฐานที่ 4 ทักษะการคิดเป็นระบบของผู้เรียน
-        สรุป ประมวลผล มาตรฐานที่ 6 ทักษะการทำงานของผู้เรียน
-        สรุป ประมวลผล มาตรฐานที่ 13 ด้านแหล่งเรียนรู้และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้  ระหว่างสถานศึกษากับครอบครัว ชุมชนและท้องถิ่น
   มีนาคม 2560 -        ประมวลผลมาตรฐานที่ 7 – 11 คุณภาพครู คุณภาพผู้บริหาร 
         บทบาทคณะกรรมการบริหาร   การจัดหลักสูตร สภาพแวดล้อมของสถานศึกษา  
-        เก็บรวบรวมข้อมูลมาตรฐานที่ 14 – 15 การบรรลุตามวิสัยทัศน์ และจุดเน้นของสถานศึกษา
-        วิเคราะห์ ประมวลผลมาตรฐานที่ 14 – 15 การบรรลุตามวิสัยทัศน์ และจุดเน้นของสถานศึกษา
-         รวบรวม วิเคราะห์ ประมวลผลมาตรฐานที่ 5 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนประจำปี 2559
-         วิเคราะห์  ประมวลผลมาตรฐานที่ 12  ระบบการประกันคุณภาพ

  เมษายน 2560

-        รวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ เรียบเรียงปัจจัยสนับสนุนผลการประเมินคุณภาพภายในเพื่อ จัดทำ เป็น    
          SAR  ตอนที่   3  ผลการประเมิน            ตนเองประจำปี
-        ประชุมคณะกรรมกา รประเ มินคุณภา พภายใน เ พื่อสั งเ คราะห์ข้อมูลจัดทำ
        SAR  บทที่ 4  (   SWOT  +  ข้อเสนอแนะ + ทิศทาง               การ พัฒนาสถานศึกษาในอนาคต  )
-        รวบรวมรูปเล่ม (SAR ฉบับร่าง ) เสนอต่อกรรมการบริหารภายในเพื่อพิจารณา ความถูกต้อง เหมาะสมของข้อมูล
-        ปรับปรุงข้อมูลฉบับร่างตามข้อเสนอแนะของกรรมการบริหารจัดพิมพ์รูปเล่มเป็นฉบับสมบูรณ์
-        นำ SAR ฉบับสมบูรณ์ เสนอต่อกรรม กา รบริหารโรงเรียนเ พื่อรับรองผลการประเมินตนเองประจำ ปี
-        สรุปผลและรายงานผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาประจำปี 2559 ครั้งที่ 4
 

ไฟล์ดาวน์โหลด
e8918-sar-ปีการศึกษา-2557.pdf

28d92-sar--ปีการศึกษา-2558.pdf