คำขวัญ

         วิชาการเด่น   เน้นคุณธรรม
        กิจกรรมเยี่ยม  เปี่ยมมนุษย์สัมพันธ์