ปรัชญา


การศึกษา คือการพัฒนาคุณภาพชีวิต
Education  is  the  Development  of  Quality  of  Life.