A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Only variable references should be returned by reference

Filename: core/Common.php

Line Number: 257

ประวัติความเป็นมา

ประวัติความเป็นมา

              โรงเรียนเจริญราษฎร์เป็นโรงเรียนของมูลนิธิแห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทยตั้งอยู่บนรากฐานแห่งคริสตศาสนานิกายโปแตสแตนท์      ซึ่งได้ดำเนินการก่อตั้งโดยมิชชันนารีชาวอเมริกันเมื่อ   พ.ศ. 2437   โดยมี ศาสนฑูต   ดร.  และนางวิลเลี่ยมบริกส์ เป็นมิชชั่นนารีกลุ่มแรกที่เข้ามาทำการสอน   คริสตศาสนา ได้อาศัยบ้านเรือนที่ตั้งอยู่บนฝั่งแม่น้ำยม (บ้านเชตะวัน) นับเป็นโรงเรียนหลังแรก ต่อมาน้ำเซาะตลิ่งพัง จึงได้ย้ายสถานที่ตั้งโรงเรียนมาอยู่ ณ ที่ตั้งปัจจุบัน เมื่อปี พ.ศ. 2446   โดยมีนักเรียนชาย44 คน นักเรียนหญิง 42   คน   มีครูชาย  1  คนและครูหญิง   1  คน

              หลังสงครามโลกครั้งที่ 2   บิดามารดา ผู้ปกครอง ต่างส่งบุตรหลานมาเรียนเป็นจำนวนมาก     ทำให้เนื้อที่เรียนคับแคบลง จึงได้ขยายห้องเรียนตามใต้ถุนบ้านมิชชันนารี   ต่อมาคณะกรรมการบริหารสภาฯได้อนุมัติเงิน   จำนวน 5 แสนบาท  มาก่อสร้างอาคารเรียนพร้อมส่ง นายสิงห์แก้ว    ดีตันนา   ครูใหญ่และผู้จัดการโรงเรียนสมัยนั้น  ไปศึกษาต่อที่ประเทศฟิลิปปินส์   โดยตั้งนายธงชัย   วุฒิการณ์ ทำหน้าที่รักษาการแทนครูใหญ่และผู้จัดการ

              
              ในปี พ.ศ.  2493   กระทรวงศึกษาธิการโดย ฯพณฯ เลียง  ไชยลังกา ได้มอบใบสำคัญการ รับรองวิทยฐานะของโรงเรียน เมื่อ   28   มิถุนายน   2493  ปัจจุบันได้รับอนุญาตให้จัดการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นปฐมวัย  ถึง   ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

             - วัน/เดือน/ปี ที่ก่อตั้งโรงเรียน ณ ที่ตั้งปัจจุบันวันที่   1    เดือนพฤษภาคม  พุทธศักราช2446
 
             - สถานที่ตั้ง  1/2  ถนนยันตรกิจโกศล    ตำบลในเวียง    อำเภอเมืองแพร่    จังหวัดแพร่
 
             - รหัสไปรษณีย์  54000โทรศัพท์ (054) 511051    โทรสาร  (054 )  626304
 
             - ขนาดของพื้นที่  พื้นที่ทั้งหมด  23 ไร่  3  งาน