2018-01-25
ประชุมครูประจำเดือน มกราคม
2018-01-19
งานวันวิชาการ
2018-01-16
วันครู
2018-01-12
กิจกรรมวันเด็ก
2018-01-09
ประเมินผลการอ่าน คิด วิเคราะห์ เขียน
2018-01-04
ประชุมคณะกรรมการบริหารภายใน
2018-01-01
วันขึ้นปีใหม่
2017-12-31
วันสิ้นปี
2017-12-28
ประชุมครูประจำเดือนธันวาคม
2017-12-26
ส่งแบบประเมินการอ่าน คิด วิเคราะห์ เขียน
Charoenrasdr School โรงเรียนเจริญราษฎร์ มูลนิธิแห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทย

ผลงานทางวิชาการ

ประชุมการจัดทำวิจัยการพัฒนารูปแบบการเสริมสร้างศักยภาพโรงเรียน

อบมรมการพัฒนาความพร้อมด้านการอ่านเขียนระดับปฐมวัย

วันวิชาการ 2017

English contest

มอบเกียรติบัตรครูในการเข้ารับการอบรมต่างๆ

ดูกิจกรรมทั้งหมด

ข่าวประชาสัมพันธ์
อ่านข่าวทั้งหมด