2018-06-23
ประชุมผู้ปกครอง ปฐมวัย-มัธยมศึกษาตอนปลาย
2018-06-22
ประชุมกรรมการฝ่ายบริหารงานทั่วไป
2018-06-21
วันไหว้ครู
2018-06-16
ประชุมกรรมการบริหารโรงเรียน
2018-06-14
ประชุมกรรมการบริหารภายใน
2018-06-13
ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
2018-06-12
ประชุมคณะกรรมการสวนพฤษศาสตร์
2018-06-11
กิจกรรมการออมธนาคาร
2018-06-10
วันระลึกโรงเรียน 2018
2018-06-09
กิจกรรมครอบครัวสัมพันธ์นักเรียนใหม่ 2018
Charoenrasdr School โรงเรียนเจริญราษฎร์ มูลนิธิแห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทย

ผลงานทางวิชาการ

รับการตรวจเยี่ยมการพัฒนาหลักสูตร จากคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดแพร่

วันนักคิดสิ่งประดิษฐ์

จัดทำ MOU ร่วมกับ CP ALL

ประชุมพัฒนาโรงเรียนขนาดเล็กในมูลนิธิแห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทย

อบรม STEM ป.ปลาย

ดูกิจกรรมทั้งหมด

ข่าวประชาสัมพันธ์
อ่านข่าวทั้งหมด