2018-01-19
งานวันวิชาการ
2018-01-16
วันครู
2018-01-12
กิจกรรมวันเด็ก
2018-01-09
ประเมินผลการอ่าน คิด วิเคราะห์ เขียน
2018-01-04
ประชุมคณะกรรมการบริหารภายใน
2018-01-01
วันขึ้นปีใหม่
2017-12-31
วันสิ้นปี
2017-12-28
ประชุมครูประจำเดือนธันวาคม
2017-12-26
ส่งแบบประเมินการอ่าน คิด วิเคราะห์ เขียน
2017-12-22
วันคริสตมาสโรงเรียน
Charoenrasdr School โรงเรียนเจริญราษฎร์ มูลนิธิแห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทย

ผลงานทางวิชาการ

นิเทศติดตามกระบวนการเรียนการสอนรูปแบบ tutoria

กิจกรรมการเรียนการสอนอนุบาล

การอบรมการทำสื่อการเรียนการสอนระดับปฐมวัย

ต้อนรับคณะดำเนินการหลักสูตรจาก CP ALL

ผู้บริหารและหัวหน้างานอบรมสัมนากลุ่มโรงเรียนพัฒนา จ.พิจิตร

ดูกิจกรรมทั้งหมด

ข่าวประชาสัมพันธ์
อ่านข่าวทั้งหมด