วิสัยทัศน์


โรงเรียนเจริญราษฎร์เป็นโรงเรียนเอกชนชั้นนำ
ที่ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์
ตามมาตราฐานของสถานศึกษาและในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
มุ่งเน้นการจัดการเรียนการสอนและการบริหารจัดการ
โดยยึดพระวจนะของพระเยซูคริสต์
และปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นฐานในการทำงาน