A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Only variable references should be returned by reference

Filename: core/Common.php

Line Number: 257

วิสัยทัศน์

วิสัยทัศน์


โรงเรียนเจริญราษฎร์เป็นโรงเรียนเอกชนชั้นนำ
ที่ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์
ตามมาตราฐานของสถานศึกษาและในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
มุ่งเน้นการจัดการเรียนการสอนและการบริหารจัดการ
โดยยึดพระวจนะของพระเยซูคริสต์
และปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นฐานในการทำงาน