อัลบั้มภาพกิจกรรม


สัมมนาประธานกรรมการบริหารและผู้ยริหารโรงเรียนสังกัดสำนักงานพันธกิจการศึกษา