อัลบั้มภาพกิจกรรม


การอบรม “แนวทางการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ O-Net กลุ่มโรงเรียนขนาดเล็ก มูลนิธิแห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทย วิท