อัลบั้มภาพกิจกรรม


พนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษาจังหวัดแพร่พบปะให้ความรู้แก่นักเรียน