อัลบั้มภาพกิจกรรม


ตัวแทนผู้บริหารและคณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศศึกษาดูงาน